กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป (กลุ่มห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563