กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

      โรงเรียนสุรวิทยาคาร ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเ้ข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559  รายงานตัววันที่ 11 มีนาคม  2559  รายละเอียดตามประกาศ