กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ

ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ

 

** ดังบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก แนบท้ายนี้