เดือนกันยายน 2565

5 กันยายน-รับการประเมินโรงเรียนสวย น่าอยู่

5 กันยายน 2565 โรงเรียนสุรวิทยาคารรับการประเมิน โรงเรียนสวยน่าอยู่

7-9-วิพากย์และนำเสนอโครงงานฯ

7-9 กันยายน 2565 กลุ่มโครงการห้องเรียนพิเศษร่วมวิพากย์และนำเสนอโครงงานฯ

ยินดีกับนักเรียนผู้ผ่านโอลิมปิกวิชาการ สอวน.วิชาภูมิศาสตร์

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ สอวน.วิชาภูมิศาสตร์ จำนวน 17 คน สำรอง 7 คน

โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล Obec Content Center

โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล Obec Content Center

การประชุมผู้บริหารฯ สพม.สุรินทร์

การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ (สัญจร) ครั้งที่ 5/2565