วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสรรค์นวัตกรรมพัฒนาการศึกษา
กีฬาสร้างสามัคคี สื่อสารดีสองภาษา สู่สากลเป็นพลโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภายในปี ๒๕๖๙

เอกลักษณ์
สง่างาม : SMART
S = Spirit = ความมีน้ำใจ, การให้เกียรติ, การให้โอกาส
M = Moral = คุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ
อยู่อย่างพอเพียง)
A = Accuracy = ความถูกต้อง
R = Respect = ความเคารพ
T = Technology = เทคโนโลยีดิจิทัล

อัตลักษณ์
ความรู้ คุณธรรม คุณภาพ
(คือเป็นผู้มีความรู้ตามหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล และคุณธรรมที่ซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด)

วัฒนธรรมองค์กร
รู้รักสามัคคี
ค่านิยมองค์กร
ทำงานเชิงระบบ เคารพกติกา

พันธกิจ
๑. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้คุณภาพและเทียบเคียงมาตรฐานสากลด้วยภูมิปัญญาสุรวิทยาคาร
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของไทย สร้างเสริมชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยภูมิปัญญาสุรวิทยาคาร
๓. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสมรรถภาพทางกาย มีทักษะและความสามารถทางการกีฬา
๔. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
๕. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถใช้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นอีกหนึ่งภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเชิงสมรรถนะให้ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลและเป็นพลโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาสุรวิทยาคาร