ความเป็นมาของโรงเรียน

      ตราประจำโรงเรียนสุรวิทยาคาร เป็นรูปพระพักตร์ของพระอินทร์อยู่บนตัวอักษร ส.ว.ค. มีห่วง 3 ห่วงไขว้อยู่ด้านหลัง ความหมายคือ พระอินทร์ หมายถึงผู้เป็นใหญ่ตรงคำว่า “สุระ” นำมาเป็นชื่อว่า “สุรวิทยาคาร”
      – สุระ แปลว่า กล้าหาญ เข้มแข็ง
      – วิทยา แปลว่า ความรู้
      – อาคาร หมายถึง สถานที่ให้ความรู้แก่ผู้เก่งกล้า
สามห่วง หมายถึง องค์ประกอบของการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย
พุทธิศึกษา ด้านวิชาความรู้ ได้แก่ วิชาการทั้งหลาย
จริยศึกษา ด้านความประพฤติ ได้แก่ ศีลธรรม จรรยา มารยาท
พลศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ได้แก่ การมีพลานามัยสมบูรณ์

ปรัชญาโรงเรียน : นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

คำขวัญประจำโรงเรียน
ความประพฤตินำหน้า วิชาตามหลัง
สีประจำโรงเรียน
เขียว – เหลือง
เขียว เป็นสัญลักษณ์ของความชุ่มชื่นร่มเย็น
เหลือง เป็นสัญลักษณ์แห่งความสว่างหรือปัญญา เป็นสีแห่งพระพุทธศาสนา