ประกาศจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 สำหรับห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 และ 6

ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร

เรื่อง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 82 เครื่อง สำหรับห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 และ 6

 

** ดังเอกสารแนบท้ายนี้
https://drive.google.com/file/d/1LiBbQBqJ1wbj0PrdQW-w1FVJNXCwNpeX/view?usp=sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *