Get Adobe Flash player

คลังวีดีโอ

การประเมินสถานศึกษาพอเพียง

การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา  ( ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ )

การแสดงชุดที่ ๓ โซดละออ

การแสดงชุดที่ ๓ โซดละออ รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา  ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ 

การแสดงชุดที่ ๒ เรือมอันเรย์

การแสดงชุดที่ ๒ เรือมอันเรย์ รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา  ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์