Get Adobe Flash player

คลังวีดีโอ

การประเมินสถานศึกษาพอเพียง

การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา  ( ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ )