Get Adobe Flash player

คลังวีดีโอ

การแสดงชุดที่ ๒ เรือมอันเรย์

การแสดงชุดที่ ๒ เรือมอันเรย์ รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา  ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์