กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนและการสอบกลางภาค เป็นรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 10 - 14 มกราคม 2565

1. ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน เป็นการสอนรูปแบบผสมผสานและแบบออนไลน์(Online) ในวันที่ 10 มกราคม 2565

2. ปรับเปลี่ยนการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564  เป็นการสอบกลางภาคในรูปแบบออนไลน์(Online) ในวันที่ 11 - 14 มกราคม 2565