กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสุรวิทยาคาร

โรงเรียนสุรวิทยาคารประกาศรับนักเรียนเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563  โดยมีรายละอียด 1.)รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1  2.)รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4  3.)รับนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1  4.)รับนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.4 และ 5.)หลักเกณฑ์การรับนักเรียน ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ.....โรงเรียนไม่มีการรับนักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ.....รายละเอียดตามไฟล์แนบ...หากมีข้อสงสัยสอบถามศูนย์รับนักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคาร  โทร  0-4406-9610  ต่อ 1105