กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กำหนดการสอนเสริม นักเรียน ม.6 ภาค1/2558

โครงการ “สอนเสริมน้อง  เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย”

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2558

****************************

วิชา GAT1  (ความสามารถในการอ่าน เขียนวิเคราะห์)

วันที่17 สิงหาคม  2558

****

วิชา  GAT2 (ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ)

วันที่ 18  สิงหาคม  2558

*****

วิชา PAT1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์)

วันที่ 26 สิงหาคม 2558

*******

วิชาPAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)

วันที่ 27 สิงหาคม 2558

*****

วิชา PAT2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)

วันที่ 3  กันยายน 2558

******

วิชาPAT3 (ความถนัดทางวิศวกรรม)

วันที่ 4 กันยายน 2558

********************

หากวัน เวลา มีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง