กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ เพื่อขอรับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2561 สนามสอบโรงเรียนสุรวิทยาคาร  เพื่อขอรับทุน พสวท.