กลุ่มบริหารงานวิชาการ

การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ "sura math science contest 2018"

ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร
ที่ 37/2561
ระเบียบการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
"sura math science contest 2018"
ประจำปีการศึกษา 2561

 

** ตามเอกสาร ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร แนบท้ายนี้