กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนเดิม (กลุ่มห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2561

1.) นักเรียนที่ได้รับคัดเลือก ให้สอบเลือกแผนการเรียนในวันที่ 1 เมษายน 2561   2.)นักเรียนที่ไม่ได้รับคัดเลือก ให้สอบแข่งขันในวันที่ 1 เมษายน 2561 (ไม่ต้องสมัครใหม่) 3.)นักเรียนที่ผลการเรียนไม่ถึง 2.00 หากประสงค์จะเรียนต่อม.4 ให้สมัคร 25-28 มีนาคม 2561