กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2561

นักเรียนที่สอบมีจำนวน 4 ห้อง ห้องที่ ใช้สอบ  อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122,123,124,125