กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ประกาศแก้ไขจำนวนนักเรียนที่รับเข้าเรียน ม.1 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2560

ด้วยคณะกรรมการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 33 ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2560 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2560 ให้โรงเรียนที่มีอัตราแข่งขันสูง  ..รับนักเรียนเพิ่มประเภทเงื่อนไขพิเศษ ได้ห้องละ 5 คน  โรงเรียนสุรวิทยาคารจึงประกาศแก้ไขจำนวนนักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษใหม่  ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้