กลุ่มบริหารงานวิชาการ

สรุปเป้าหมายชีวิตของนักเรียน ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสุรวิทยาคาร ได้กำหนดให้นักเรียนเขียนเป้าหมายชีวิตของตนเอง และแนวทางการพัฒนาตนเองให้ไปสู่เป้าหมายชีวิตดังกล่าว  ของนักเรียนทั้ง 3889 คน  สรุปเป้าหมายชีวิตแยกเป็นภาพรวมและระดับชั้น ตามไฟล์แนบ