กลุ่มบริหารงานวิชาการ

รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1

หลักฐานประกอบการสมัคร (บัดนี้ถึง 28 พฤษภาคม 2559)

ติดต่อสอบถาม ครูเกริกวิทย์ จันทเขต (084-4784837)

 

1 .ใบสมัคร รด.1 (ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.tdd.mi.th) 1 ฉบับ
2. สำเนาใบ ปพ.1 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว (เครื่องแบบนักเรียน,หน้าตรง,ไม่สวมหมวก,แว่นตา) 1 รูป
5. ค่าตรวจร่างกาย 60 บาท

 

เมื่อประกาศผลว่ามีสิทธิ์เป็นนักศึกษาวิชาทหารจะต้องชำระเงินดังนี้

1. เงินบำรุงส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร 650 บาท
2. เงินสมาชิกชมรมนักศึกษาวิชาทหาร 10 บาท
3. เงินค่าทำบัตรประจำตัว 30 บาท

 

คุณลักษณะผู้สมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1

1. สัญชาติไทย

2. อายุไม่เกิน 22 ปี บริบูรณ์ สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้รับความยินยอมจากบิดาหรือมารดา

3. ไม่พิการ ทุพพลภาพ หรือโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้

4. มีน้ำหนัก ขนาดรอบอก ขนาดส่วนสูง ตามสัมพันธ์ ดังนี้ 

อายุ/ปี ชาย หญิง
อายุ(ปี)/บริบูรณ์ ขยายของ อก น้ำหนัก ความสูง น้ำหนัก ความสูง
หายใจเข้า หายใจออก กก. ซม. กก. ซม.
15 75 72 42 154 41 148
16 76 73 44 156 42 149
17 77 74 46 158 43 150
18 78 75 48 160 44 151
19-22 79 76 49 161 45 152

 

5. ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ด้วยผลการเรียน 1.00  ขึ้นไป

 

 

 

 


 

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2

หลักฐานประกอบการายงานตัว(บัดนี้ถึง 28 พฤษภาคม 2559)

ติดต่อสอบถาม ครูแมนพล สุวรรณเสวก (091-8273138)

1. ใบรายงานตัว รด.2   1 ฉบับ

2. ใบรับรองการฝึกวิชาทหาร (ถ้าย้ายมาจากหน่วยอื่น) 1 ฉบับ

3. เงินบำรุงส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร   650 บาท

4. เงินสมาชิกชมรมนักศึกษาวิชาทหาร   10 บาท

 

 


 

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3

หลักฐานประกอบการายงานตัว(บัดนี้ถึง 27 พฤษภาคม 2559)

ติดต่อสอบถาม ครูสัมฤทธิ์ เสาทอง (0817259852)

 

1. ใบรายงานตัว  รด.2    1 ฉบับ

2. สด.9  ฉบับจริง 1 ฉบับ / สำเนา 3 ฉบับ   รวม  4 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน   3 ฉบับ

4. รูปถ่าย 1 นิ้ว (เครื่องแบบนักเรียน,หน้าตรง,ไม่สวมหมวก,แว่นตา)   3 รูป

5. หนังสือรับรองว่ากำลังศึกษา อยู่ ม.6   3 ฉบับ

6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)   2 ฉบับ

7. เงินบำรุงส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร     650 บาท

8. เงินสมาชิกชมรมนักศึกษาวิชาทหาร   10 บาท

 


ดาวน์โหลดแบบ รด.1  และ รด.2 ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

 

Attachments:
Download this file (CCF05232016.pdf)แบบ รด.1[ ]497 kB
Download this file (CCF05232016_0001.pdf)แบบ รด.2[ ]176 kB