กลุ่มบริหารงานวิชาการ

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสุรวิทยาคาร ได้จัดห้องเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้   ห้องเรียนพิเศษได้แก่ ม.1/1-1/3   ห้องเรียนปกติได้แก่  ม.1/4-1/14   โดยการจัดห้องเรียนได้พิจารณาจากผลการสอบเป็นลำดับแรกและพิจารณาจัดนักเรียนชาย-หญิงแต่ละห้องให้มีจำนวนใกล้เคียงกัน ตามที่โรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์ในวันมอบตัวแล้ว   ตามละเอียดตามไฟล์แนบ