เผยแพร่ผลงาน

เผยแพร่ผลงานวิชาการ "ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ดาวฤกษ์(STAR) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6"

ชื่องานวิจัย    :  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ดาวฤกษ์ (STAR) รายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้รายงาน      :  นางสาวรัชนีวรรณ เทียนทอง

ตำแหน่ง       :  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

หน่วยงาน      :  โรงเรียนสิรินธร  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ปีที่ศึกษา       :  2560