Get Adobe Flash player

เผยแพร่ผลงาน

เผยแพร่ผลงานวิชาการ "แบบฝึกทักษะ ชุด มาสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์กันเถอะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1"

ชื่องานวิจัย    :  แบบฝึกทักษะ ชุด มาสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์กันเถอะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้รายงาน      :  นายกฤษฎากร แก่นดี

ตำแหน่ง       :  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

หน่วยงาน      :  โรงเรียนสุรวิทยาคาร  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ปีที่ศึกษา       :  2560