Get Adobe Flash player

เผยแพร่ผลงาน

เผยแพร่ผลงานวิชาการ "เอกสารประกอบการสอน วิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการผลิต"

เผยแพร่ผลงานวิชาการ  "เอกสารประกอบการสอน วิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการผลิต"

ผู้เผยแพร่     นางนภาพร วงค์นาค

แผนกวิชาการบัญชี      วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

Attachments:
Download this file (บท1.pdf)เอกสารเผยแพร่[ ]1751 kB