Get Adobe Flash player

เผยแพร่ผลงาน

ผลงานวิชาการ "รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมแบบวนซ้ำ รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4"

ชื่องานวิจัย    :  รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมแบบวนซ้ำ รายวิชาการเขียนโปรแกรม        คอมพิวเตอร์ขั้นสูง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 4 

ผู้รายงาน      :  นางปารย์พิชชา  ชีวาพรไพศาล

ตำแหน่ง       :  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

หน่วยงาน      :  โรงเรียนสุรวิทยาคาร  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ปีที่ศึกษา       :  2560

บทคัดย่อ

 

          รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมแบบวนซ้ำ รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  มีวัตถุประสงค์ดังนี้  1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่องโปรแกรมแบบวนซ้ำ รายวิชา  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมแบบ  วนซ้ำ รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมแบบวนซ้ำ รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่องโปรแกรมแบบวนซ้ำ รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

           กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 44 คน ซึ่งเป็นนักเรียนห้องที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง รหัสวิชา ง30227 ได้มาโดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)  ด้วยวิธีการจับสลาก  เครื่องมือที่ใช้ได้แก่  1) ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมแบบวนซ้ำ รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 9 ชุด  2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมแบบวนซ้ำ รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 9 แผน ใช้เวลา 18 ชั่วโมง  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โปรแกรมแบบวนซ้ำ รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ  ซึ่งมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.60 ถึง 0.75  ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.30 ถึง 0.60  และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.84  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมแบบวนซ้ำ รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 20 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test for dependent samples ผลการวิจัยพบว่า

  1. 1. ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมแบบวนซ้ำ รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 94/80.68 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 
  2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมแบบ  วนซ้ำ รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.7038 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 70.38
  3. 3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมแบบวนซ้ำ รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ   ที่ระดับ .05
  4. 4.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมแบบวนซ้ำ รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.59, S.D. = 0.57 )

          

         

Attachments:
Download this file (Abstract_Parnpitcha2560.pdf)Abstract_Parnpitcha2560.pdf[ ]66 kB