Get Adobe Flash player

เผยแพร่ผลงาน

เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ท33102 โดยใช้สื่อประสมร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)

เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ท33102 โดยใช้สื่อประสมร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบผสมผสาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยนางสาวนงเยาว์ ไชยวัฒน์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ "เอกสารประกอบการสอน วิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการผลิต"

เผยแพร่ผลงานวิชาการ  "เอกสารประกอบการสอน วิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการผลิต"

ผู้เผยแพร่     นางนภาพร วงค์นาค

แผนกวิชาการบัญชี      วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

Attachments:
Download this file (บท1.pdf)เอกสารเผยแพร่[ ]1751 kB

เผยแพร่ผลงานวิชาการ "ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ดาวฤกษ์(STAR) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6"

ชื่องานวิจัย    :  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ดาวฤกษ์ (STAR) รายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้รายงาน      :  นางสาวรัชนีวรรณ เทียนทอง

ตำแหน่ง       :  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

หน่วยงาน      :  โรงเรียนสิรินธร  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ปีที่ศึกษา       :  2560

เผยแพร่ผลงานวิชาการ "แบบฝึกทักษะ ชุด มาสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์กันเถอะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1"

ชื่องานวิจัย    :  แบบฝึกทักษะ ชุด มาสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์กันเถอะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้รายงาน      :  นายกฤษฎากร แก่นดี

ตำแหน่ง       :  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

หน่วยงาน      :  โรงเรียนสุรวิทยาคาร  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ปีที่ศึกษา       :  2560