Get Adobe Flash player

tranparent2018

ผู้อำนวยการโรงเรียน

anucha director

SuraOfficialLine

qr codeline

เข้าสู่ระบบ

เว็บลิงค์ภายใน

school2
olympic link

smsssura02

GPA link


smart classroom
select program1 2559
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
link mathcenter
link mathcenter
special room
plan link
manualstu link

netessura

เว็บลิงค์แนะนำ

ksm sr

kormor link

art link

sci link

link5 2

FACEBOOK GROUP

nited1

tranfer1

smet1

สถิติผู้เยี่ยมชม

9708234
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
219
6238
25253
9238697
167133
220156
9708234

Your IP: 54.226.58.177
2019-01-18 03:59

 

personal banner

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผลงานวิชาการ "รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมแบบวนซ้ำ รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4"

ชื่องานวิจัย    :  รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมแบบวนซ้ำ รายวิชาการเขียนโปรแกรม        คอมพิวเตอร์ขั้นสูง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 4 

ผู้รายงาน      :  นางปารย์พิชชา  ชีวาพรไพศาล

ตำแหน่ง       :  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

หน่วยงาน      :  โรงเรียนสุรวิทยาคาร  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ปีที่ศึกษา       :  2560

บทคัดย่อ

 

          รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมแบบวนซ้ำ รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  มีวัตถุประสงค์ดังนี้  1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่องโปรแกรมแบบวนซ้ำ รายวิชา  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมแบบ  วนซ้ำ รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมแบบวนซ้ำ รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่องโปรแกรมแบบวนซ้ำ รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

           กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 44 คน ซึ่งเป็นนักเรียนห้องที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง รหัสวิชา ง30227 ได้มาโดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)  ด้วยวิธีการจับสลาก  เครื่องมือที่ใช้ได้แก่  1) ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมแบบวนซ้ำ รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 9 ชุด  2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมแบบวนซ้ำ รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 9 แผน ใช้เวลา 18 ชั่วโมง  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โปรแกรมแบบวนซ้ำ รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ  ซึ่งมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.60 ถึง 0.75  ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.30 ถึง 0.60  และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.84  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมแบบวนซ้ำ รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 20 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test for dependent samples ผลการวิจัยพบว่า

  1. 1. ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมแบบวนซ้ำ รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 94/80.68 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 
  2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมแบบ  วนซ้ำ รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.7038 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 70.38
  3. 3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมแบบวนซ้ำ รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ   ที่ระดับ .05
  4. 4.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรมแบบวนซ้ำ รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.59, S.D. = 0.57 )

          

         

Attachments:
Download this file (Abstract_Parnpitcha2560.pdf)Abstract_Parnpitcha2560.pdf[ ]66 kB