กลุ่มบริหารงานบุคคล

พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้มีหนังสือราชการแจ้งเรื่อง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2558 ตามหนังสือที่แนบมานี้