กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

หนังสือรับรองการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

หนังสือรับรองการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2563 ซึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เห็นชอบให้โรงเรียนขอรับการสนับสนุนเงินบำรุงการศึกษา เพื่อจัดการศึกษาเพิ่มเติมจากเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรณีพิเศษ