กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที่2 ประจำห้องสมุด ครั้งที่2

ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบที่2 ประจำห้องสมุด ครั้งที่2
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

** ดังเอกสารแนบท้าย

เอกสารประกวดราคาเพิ่มเติม