กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานงบประมาณ

โครงสร้างการบริหารงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

 

 โครงสรางบรหารงานงบประมาณ