กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

หนังสือรับรองการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2565

หนังสือรับรองการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่  1-2  ปีการศึกษา 2565 ซึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เห็นชอบให้โรงเรียนขอรับการสนับสนุนเงินบำรุงการศึกษา เพื่อจัดการศึกษาเพิ่มเติมจากเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรณีพิเศษ

***หมายเหตุ ห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ ใช้หนังสือฉบับเดียวกันนะคะ***