โครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร

   เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2564 คณะครูระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนทุกคนในระดับสายชั้น โดยมีนายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดการอบรม กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังวินัย สมาธิ ปัญญา และเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน ณ หอประชุมรวมน้ำใจ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

infomation