โรงเรียนสุรวิทยาคาร รับการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินการตามโครงการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา

โรงเรียนสุรวิทยาคาร รับการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินการตามโครงการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา2564 04 30 1