ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ โดยได้ศึกษาดูงาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาทิเช่น ด้านการบริหารงาน ด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำมาพัฒนาองค์กร สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี  คลิกดูภาพกิจกรรม

index
DSC 8688
DSC 8691
DSC 8571
DSC 8593
DSC 8728
DSC 8763
DSC 8960
DSC 8702

คลิกดูภาพกิจกรรม