การประชุมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกด้าน พร้อมทั้งบูรณาการในทุกกลุ่มสาระเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน จัดขึ้น ณ ห้องเรียนรวมอาคาร 84 ปี โรงเรียนสุรวิทยาคาร คลิกดูภาพกิจกรรม

index
DSC 8534
DSC 8536
DSC 8519
DSC 8553
DSC 8551
DSC 8561

คลิกดูภาพกิจกรรม