สนามสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 26-29 พฤศจิกายน 2559

โรงเรียนสุรวิทยาคาร เป็นสนามสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งมีนักเรียนจำนวนมากที่สมัครเข้าสอบคัดเลือก โดยการประสานงานระหว่างคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นกรรมการดำเนินการสอบ ผู้บริหารโรงเรียนสุรวิทยาคาร คณะกรรมการคุมสอบ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกในการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

indexkku 1
kku 2
kku 3
kku 4
kku 5
kku 7
kku 9
kku