เตรียมความพร้อมก่อนสอบ GAT/PAT นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 28-29 กันยายน 2559 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน เข้ารับความรู้ สรุปแนวคิดติวเข้มการสอบ GAT/PAT ซึ่งจัดโดยกลุ่มบริหารงานวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน โดยวิทยากรพิเศษในวิชา GAT1 (วิชาภาษาไทย) และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)indexgat1 28

gat1 4

gat1 8

gat1 25