กิจกรรมติวเข้มเตรียมความพร้อม GAT/PAT นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

วันที่ 14-16 กันยายน 2559 กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ในการเตรียมความพร้อมสู่การสอบ GAT-PAT โดยจัดติวในกลุ่มวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT1) วิชาเคมี (PAT2) และวิชาภาษาอังกฤษ (GAT1) ตามลำดับ

gatpat index

gatpat 1

gatpat 6

gatpat 8

gatpat 10