โครงการค่ายอาเซียนแบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระ ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 โรงเรียนสุรวิทยาคารจัดกิจกรรมโครงการค่ายอาเซียน ซึ่งบูรณาการในทุกๆ กลุ่มสาระเพื่อให้ความรู้ ความสนุกสนานกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิทยากรประจำกลุ่มสาระกำกับดูแลและให้ความรู้ :: ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

asean index

IMG 8181

IMG 8182

IMG 8417

IMG 8207