การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ

วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงการห้องเรียนพิเศษ โดยนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการได้แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมโดยมีครูผู้สอนให้ความรู้ และให้คำแนะนำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด :: http://gallery.sura.ac.th/index.php/2559/2559-06/2559-07-30-31-3

science2016

ecience 1

ecience 3

ecience 2

ecience 4

ecience 5

science01