การอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 

science