การประกวดแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ 14

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดการประกวดแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ 14  คัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33  ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559  ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร โรงเรียนสุรวิทยาคาร

 mmm

S 4643960898010

S 4643960983185

S 4643960732294