การประชุมปฏิบัติการ คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สพม.33

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จัดกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการ คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดยมีนายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นประธานในพิธี ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ให้ความรู้ แนวนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ในการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน พัฒนาตนเองและเป็นพลเมืองดีของชุมชน และสังคม ซึ่งการประชุมปฏิบัติครั้งนี้ ประกอบไปด้วยครูและบุคลากร จากโรงเรียนทั้งสิ้น 85 โรงเรียนเข้าร่วมประชุมตามศูนย์พัฒนากลุ่มสาระของตน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาต่อไป

meeting sura1 DSC 0787

1 DSC 0859

1 DSC 0924

1 DSC 0942