การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สหวิทยาเขต 1

สหวิทยาเขต 1 จัดการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดยแบ่งการแข่งขันเป็นภาคเช้า เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 12.00 น. แข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เวลา 13.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. แข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ดังรายการแข่งขันต่อไปนี้

  1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
  2. การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling)
  3. การแข่งขันทักษะทางภาษา (Multi Skills Competition)

คลิกเพื่อดู ผลการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) 

 

impromptu

386577

386571

386575

eng01

eng03

eng02