วิทยาลัยการสารพัดช่างสุรินทร์ ให้บริการตัดผมกับนักเรียนฟรี

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ได้ประสานกับงานบริหารบุคลากร (งานปกครอง) ออกให้บริการตัดผมนักเรียนชายฟรี โดยมีช่างตัดผมจากวิทยาลัยสารพัดช่างหลายคนให้บริการและมีนักเรียนหลายคนใช้บริการครั้งนี้

barber

69213

69216

69220

69212