โครงการอบรม"ผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียนสุรวิทยาคาร" หรือ ยสร.

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 กลุ่มงานอนามัยโรงเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสุรินทร์ กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลสุรินทร์และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุรินทร์ ได้จัดอบรมให้กับนักเรียนซึ่งเป็นเยาชนสาธารณสุขในโรงเรียน เพื่ออบรมความรู้ หลักสุขอนามัยในโรงเรียน เพื่อขยายผลสู่โรงเรียนและชุมชน ซึ่งได้จัดการอบรมขึ้น ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร

IMG 2432

IMG 2404

IMG 2395

IMG 2581