กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ประกาศเรื่องอัตราค่าเช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายฯ ปีการศึกษา 2559

ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร
เรื่อง การกำหนดอัตราค่าเช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และอื่นๆ
โรงเรียนสุรวิทยาคาร อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2559
................................

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

(นายทรงศักดิ์ เสนาวงศ์)
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

 

:: ดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้