กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ประกาศระเบียบโรงเรียนสุรวิทยาคาร ว่าด้วยการให้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่

ระเบียบโรงเรียนสุรวิทยาคาร ว่าด้วยการให้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่

เพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และอื่นๆ พ.ศ.2559

................................

 

:: ดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้