Get Adobe Flash player

ITA2020

 banner page2020

การบริหารงานการบริหารเงินงบประมาณ   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 

 
การส่งเสริมความโปร่งใส    การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีclick
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  click
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
 • จตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  click
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี